Informace podle zákona č.106

1. Název

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

2. Důvod a způsob založeníÚstav leteckého zdravotnictví Praha je státní příspěvková organizace zřízena a přímo řízena Ministerstvem obrany České republiky.

1. Účel a předmět činnosti:
Provádění specializované posudkové, léčebně preventivní, vědecko expertizní, zkušební, výcvikové, výzkumné, učebně výcvikové a normotvorné činnosti v oboru leteckého lékařství a dalších speciálních profesí a činností, vyžadujících stanovení zdravotní způsobilost, poskytování zdravotní péče podle § 11 zákona ČNR č. 548/1991 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu limitovaném odbornou způsobilostí a volnou kapacitou odborných pracovníků ústavu.


2. Hlavní činnost

a) Příprava k činnosti za branné pohotovosti státu

b) Oblast léčebně preventivní

Stanovení zdravotní způsobilosti u příslušníků leteckého personálu a u dalších speciálních profesí, pro které se stanovení zdravotní způsobilosti vyžaduje v AČR, u civilních leteckých provozovatelů ČR a u příslušníků zahraničního leteckého personálu, validace osvědčení o zdravotní způsobilosti k létání, vystavovaných určenými leteckými lékaři a provádění analýz výsledků letecké lékařské posudkové činnosti, včetně dlouhodobého sledování a predikace vývoje zdravotního stavu leteckého personálu. Poskytování léčebné péče klientům zdravotních pojišťoven, s nimiž má ÚLZ smlouvu, včetně jejich přepravy. Konkrétní úkoly jsou dány Statutem ÚLZ.

c) Oblast výcvikově expertizní

Řešení problematiky letecko-lékařského výcviku letců na speciálních zařízeních, posudkových sestupů potápěčů v přetlakové komoře, posuzování vlivu leteckého prostředí z hlediska působení fyzikálních nepříznivých faktorů na organismus letce, používání speciální letecké výstroje, záchranných a dalších ochranných prostředků, spolupráce na vyšetřování leteckých nehod, posuzování výcvikových programů leteckého personálu z hlediska leteckého lékařství. Konkrétní úkoly jsou dány Statutem ÚLZ.

d) Oblast výzkumná

Rozpracovávání a zdokonalování metod letecko-lékařského výcviku a posuzování schopnosti k letecké službě, analýza vlivu specifických zátěží a patologických stavů na výkonnost letce, respektive osob, vykonávajících profese nebo činnosti, vyžadující průkaz zdravotní způsobilosti, analýza selhání leteckých posádek za letu a navrhování opatření k prevenci leteckých nehod. Vývoj a konstrukce speciálních přístrojů pro potřeby leteckého lékařství. Jako jediné pracoviště v oblasti leteckého lékařství provádí v nezbytném rozsahu základní výzkum a další činnosti potřebné pro rozvoj oboru.

e) Oblast vzdělávání

Účast na pregraduální výchově a postgraduální průpravě lékařů prostřednictvím akreditovaného pracoviště oboru hyperbarická a letecká medicína, zajišťování odborné průpravy pro zvláštní odbornou způsobilost v oboru hyperbarická a letecká medicína. Organizování pravidelných školení leteckých a potápěčských lékařů, nelékařského zdravotnického personálu a potápěčů, účast na výuce posluchačů vysokých škol, účast na pregraduální a postgraduální odborné přípravě leteckého personálu a dalších specialistů, u nichž je potřebné stanovení zdravotní způsobilosti. Konkrétní úkoly jsou dány Statutem ÚLZ.

f) Oblast normotvorná

Zpracovávání návrhů leteckých zdravotnických předpisů, služebních pomůcek a zdravotnických ustanovení v leteckých předpisech, vydávání závazných stanovisek k souladu norem letového zatížení a odpočinku s obecně platnými právními normami pro orgány státního odborného dozoru, konsultační činnost při tvorbě předpisů a nařízení, ovlivňujících režim práce a odpočinku výkonných letců a řídících letového provozu.

g) Oblast zabezpečení léčivy a zdravotnickým materiálem

Komplexní zabezpečení odborné činnosti ÚLZ zdravotnickým materiálem a poskytování specializované lékárenské péče v plném rozsahu ve prospěch součástí ÚLZ, příslušníků AČR a ostatního obyvatelstva, včetně výdeje léčiv pro veřejnost.


h) Provádění obslužných činností pro potřeby ÚLZ:

-       údržba a opravy areálu ÚLZ3. Jiná činnost
V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, k využití volných kapacit v rámci hlavní činnosti a kapacit k zabezpečení provozu organizace, bez omezení stanovených úkolů v hlavní činnosti a za účelem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, může příspěvková organizace vykonávat tuto jinou činnost:

a) reklamní činnost a marketing - poskytování reklamní činnosti jako např. poskytování plakátových ploch, šíření reklamy, šíření osvěty v rámci zdravotnických služeb a péče apod.
b) realitní činnost - pronájem nebytových prostor
c) ubytovací služby - poskytování ubytování např. pro zdravotnický personál, popř. ostatní personál a pro klienty


Statutární orgán:

a) Statutárním orgánem ÚLZ je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává zřizovatel. Ředitel řídí činnost organizace v souladu se statutem a organizačním řádem. Za výsledky činnosti organizace odpovídá zřizovateli.

b) Zástupci statutárního orgánu jsou náměstek ředitele pro léčebně preventivní činnost a náměstek ředitele pro technicko-ekonomickou činnost.

c) Za ÚLZ je oprávněn podepisovat společně ředitel ÚLZ a jeho statutární zástupci.

3. Organizační struktura

Management

Pracoviště

4. Kontaktní spojení

Asistenční a informační centrum +420 973 212 455

4.1 Kontaktní poštovní adresa


Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Generála Píky 1
160 60 Praha 6
Česká republika

4.2 Adresy pro osobní návštěvu

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Generála Píky 1

160 60 Praha 6

Česká republika

4.3 Úřední hodiny

Pondělí až čtvrtek od 07.00 hod. do 14.30 hod., pátek od 07.00 hod. do 13.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

+420 973 212 455, +420 973 212 471

4.5 Čísla faxu

+420 224 311 934

4.6 Adresa internetová

www.ulz.cz

4.7 Adresa datové stránky

ufhgx89Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Případné platby lze poukázat


Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30726881/0710
IBAN: CZ640 710 0000 0000 3072 6881
SWIFT: CNBACZPP

6. IČ

61382981

7. DIČ

CZ61382981

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.


Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace - tel. + 420 973 212 455, + 420 973 212 471  

již zveřejněné
Požaduje-li žadatel informace, které ÚLZ již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.

nezveřejněné
Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Písemnou žádost lze podat:

 • dopisem na adresu: Ústav leteckého zdravotnictví Praha
  Generála Píky 1
  160 60 Praha 6

 • faxem na číslo + 420 224 311 934
 • elektronickou poštou na adresy:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy ji Ústav leteckého zdravotnictví Praha (dále jen ÚLZ) obdržel.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení ÚLZ jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,


Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve ÚLZ žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ÚLZ žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve ÚLZ žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ÚLZ o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚLZ, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí ÚLZ žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí ÚLZ žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji ÚLZ poskytne.

ÚLZ poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za obchodní tajemství
 • Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne ÚLZ ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel ÚLZ Praha rozhodnutí.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. ÚLZ předá odvolání do 15 dnů Ministerstvu obrany, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní ÚLZ písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo obrany.

12. Formuláře

Podle účelu.

13. Popisy postupů návody pro řešení příslušných životních situací


Žádosti o zdravotnickou dokumentaci

Náměty a připomínky

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon č. 20/1964 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po – Čt  8:00 - 13:45
 8:00 - 12:30