GDPR a Whistleblowing

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHA

poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen„Nařízení”)

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména údajů o Vašem zdravotním stavu) v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha (dále též „ULZ“). Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám komplexní informace o tom, jaké osobní údaje ULZ shromažďuje, k jakým účelům je využívá a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které ULZ zpracovává.

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany ULZ je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a Vy jako pacienti máte povinnost tyto údaje poskytnout, stejně jako ULZ má povinnost tyto údaje po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám ULZ nebude moci poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Kontakt na Správce osobních údajů ULZ:

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Generála Píky 1
Praha 6 – Dejvice

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Cenek Stanislav - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS ULZ ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje  a  zvláštní citlivé  údaje, především o zdravotním stavu,  ULZ  zpracovává  v  souladu s Nařízením a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

o osobní údaje a citlivé údaje, které ULZ získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),

o osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,

o osobní údaje umožňující ULZ kontakt s Vámi,

o osobní údaje související se vzájemnými vztahy ULZ a pacienta.

Osobní údaje ULZ zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po  dobu  nezbytně  nutnou  k  zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování HNSP přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právnímipředpisy. 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ, JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ ULZ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického  zařízení  podle  zákona  č.  372/2011  Sb.  o  zdravotních   službách  a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání  o  uzavření  smlouvy  nebo  o  její  změně,  oboustranné  plnění  práv  a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních   nároků ze smlouvy).

Pro svou vnitřní potřebu z titulu právního zájmu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejména k k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. *

V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je ULZ vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je ULZ povinen ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem ULZ. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně ULZ udělit.

3. KOMU ULZ MŮŽE ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Zdravotním zařízením, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem; rejstříkům NZIS

Našim zpracovatelům, kteří pro ULZ provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy ULZ poskytnutí osobních  údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ULZ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás ULZ zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Generála Píky 1
Praha 6 – Dejvice

nebo na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jako subjekt údajů jste oprávněni požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou ULZ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

- účelu zpracování osobních údajů,

- kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

- době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

- zdrojích osobních údajů,

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

ULZ Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může ULZ požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli ULZ na základě souhlasu, máte právo:

- získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

- na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany ULZ k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete ULZ požádat o:

- opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

- omezení (blokaci) zpracování.

ULZ Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování osobních údajů je třeba ULZ oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

6. KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v ULZ, můžete se obrátit na ULZ jako správce Vašich údajů. Dále na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ
OZNAMUJÍCÍ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A PORUŠENÍ PRÁV EU

 Účelem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ( dále jen „Zákon“) oznamující jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností je zákonná povinnost chránit oznamovatele a ostatní osoby v zákoně uvedené před odvetnými opatřeními ze strany tzv. povinných osob (právnických nebo fyzických) vůči kterým toto oznámení směřuje. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a při činnosti tzv. příslušné osoby oprávněné prošetřovat oznámení musí být utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat pod sankcí mlčenlivost.

Příslušný dokument je ke stažení ZDE.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po – Čt  8:00 - 13:45
 8:00 - 12:30